Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
  • USD22,810.00
  • EUR28,137.65
  • GBP32,159.28
  • HKD2,924.50
  • CHF23,541.68
  • JPY212.55
  • AUD17,594.04
  • CAD18,069.52
  • SGD17,419.37
  • THB742.57
  • NOK2,958.43