Công bố thông tin năm 2021


Chế độ lương, thưởn

Ông Lê Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26/5/2021 (Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, được cử làm người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Hoàng Hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, được phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Trưởng phòng Phòng hành chính sự nghiệp, Sở tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021

Chưa có thông tin

Chưa có thông tin