Công bố thông tin năm 2020


Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 9, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty từ ngày 12 tháng 10 năm 2020

Ông Võ Đình Phi Lĩnh, Phó phòng Tài chính Kế toán, được phân công phụ trách kế toán, tài chính và phụ trách phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty từ ngày 02 tháng 11 năm 2020

Ông Nguyễn Thành Lộc, Chuyên viên Chi cục TCDN, giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2020

Ông Nguyễn Phước Thịnh, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ ngày 24 tháng 12 năm 2020

Chưa có thông tin

Chưa có thông tin