Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc 9

Thông báo số 50/2016/CV-HTS ngày 01/9/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh

Xem thêm

Thông báo hủy bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam

Thông báo số 46/2016/CV-HTS ngày 11/8/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Thời gian đăng ký: Từ 8h00 ngày 24/08/2016 đến trước 16h00 ngày 15/09/2016

Giá khởi điểm: 51.900 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần bán đấu giá: 431.000 cổ phần

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

Thời gian đăng ký: Từ 8h30 ngày 11/08/2016 đến 16h00 ngày 26/08/2016

Địa điểm:  Phòng Giao dịch 233 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Giá khởi điểm: 4.500 đồng/quyền mua

Tổng số quyền mua chào bán: 756.000 quyền mua

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 9

Thời gian đăng ký: Từ 9 giờ 00 ngày 17/08/2016 đến trước 16 giờ 00 ngày 01/09/2016

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh 

Giá khởi điểm: 15.000 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần bán đấu giá: 600.000 cổ phần

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2014

Công bố theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày 08/08/2016 đến 16h00 ngày 26/08/2016

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 

Giá khởi điểm: 670 đồng/quyền mua

Tổng số quyền mua chào bán: 655.200 quyền mua

Xem thêm

Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ công bố thông tin của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xem thêm

Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lượng và chuyển xếp lương CQVP Tổng Công ty

Ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 19/01/2016

Xem thêm

Thoái vốn tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Thời gian tổ chức đấu giá:  14 giờ 30 ngày 12/08/2016

Số lượng cổ phần bán đấu giá:  400.000 cổ phần  

Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.400 đồng/cổ phần

Xem thêm