Đại hội đảng bộ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, RESCO đã đạt nhiều kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết đều có mức tăng trưởng khá cao, sử dụng, bảo toàn và nâng cao được đồng vốn của Nhà nước (từ 1.756 tỷ đồng năm 2011 đã tăng lên 2.775 tỷ đồng năm 2014). Nhìn chung, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ III đều đạt mức tăng trưởng từ 10 – 15% Nghị quyết đề ra. Trong đó: doanh thu giai đoạn 2011 – 2015 đạt 27.968 tỷ đồng (118% so với kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 3.487 tỷ đồng (101% kế hoạch); nộp ngân sách 1.927 tỷ đồng (98,8% kế hoạch); thu nhập bình quân của người lao động từ 4 triệu đồng/người/tháng năm 2011 tăng lên 5,5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2015; khối các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có doanh thu tăng 124,03%, lợi nhuận tăng 270,4% so với kế hoạch đề ra.

Không chỉ tích cực tham gia thực hiện các chương trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhiệm kỳ qua, RESCO đã tập trung đầu tư các khu dân cư mới, chuyển từ kinh doanh nhà, nền nhà sang xây dựng các cụm chung cư cao tầng và bước đầu tạo dựng được thương hiệu trong lĩch vực này. Qua 5 năm, RESCO đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3.352 nhà, nền nhà và căn hộ chung cư (có 2.427 căn hộ chung cư theo chương trình của TP) góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người dân.

RESCO đang khẩn trương thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV giai đoạn 2013 – 2015 đã được UBND TPHCM phê duyệt, là: cổ phần hóa 5 Công ty TNHH MTV; thoái vốn tại 23 doanh nghiệp (thoái vốn một phần ở 9 doanh nghiệp và thoái vốn toàn bộ ở 14 doanh nghiệp). Đến năm 2016, theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, Công ty mẹ sẽ được tiến hành cổ phần hóa.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên được Đảng bộ RESCO quan tâm thường xuyên. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Trong nhiệm kỳ III, Đảng ủy RESCO đã xét chọn và biểu dương, khen thưởng 28 tập thể, 50 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, số cơ sở đảng được công nhận trong sạch vững mạnh hàng năm của RESCO luôn đạt 60% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80%, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 202 đảng viên mới (chỉ tiêu đề ra là 200); 4 chi bộ cơ sở đủ điều kiện thành lập Đảng bộ cơ sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ IV: tổng doanh thu đạt 39.558 tỷ đồng, lợi nhuận 5.705 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.140 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng; giữ vững vai trò là một trong các đơn vị hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP trong lĩnh vực nhà ở với việc xây dựng và bàn giao 1.500 căn nhà, căn hộ phục vụ các chương trình tái định cư, nhà ở xã hội của TP. RESCO cũng đặt chỉ tiêu kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên trong nhiệm kỳ mới.