Xây dựng

Phân loại Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tải về
Thông tư 03/2016/TT-BXD 10/3/2016 Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 16/2016/TT-BXD 30/6/2016 Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 09/2016/TT-BXD 10/3/2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
Thông tư 15/2016/TT-BXD 30/6/2016 Bộ xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng