Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ

Mẫu Nội dung  Tải về
Phụ lục II Bản kê khai tài sản thu nhập
Phụ lục III Hướng dẫn kê khai tài sản
Phụ lục IV Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập
​Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ
Thông tư 08/2013/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ