VBPL Thi đua Khen thưởng

Số Nội dung  Tải về

Thông tư 08/2017/TT-BNV

ngày 27/10/2017

Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Nghị định 91/2017/NĐ-CP

ngày 31/7/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Hướng dẫn 01/HD-HĐXCNSKCTP

ngày 12/01/2017

Hướng dẫn của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố về việc xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND
ngày 20/7/2018
​Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh
​Hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP
ngày 18/10/2018
​Hướng dẫn của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố về việc xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh