Lao động - Tiền lương

Phân loại Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu Tải về
Nghị định 51/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 52/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nghị định 53/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước